huvud

STYRELSE OCH LEDNING

AKTIEN, AKTIEÄGARE
OCH AKTIEKAPITAL

Transferator är ett investeringsföretag med strategin att förvärva minoritetsandelar i lovande tillväxtföretag med tydlig värdepotential, onoterade såväl som noterade.

Transferator investerar huvudsakligen i innovativa Internet-företag samt inom branscherna spel, finans, teknik och Internet. Bolaget baserar sin investeringsfilosofi på följande hörnstenar:

  • Transferator söker en ägarandel mellan 5-25% i varje enskild investering där huvudstrategin är att äga cirka 10%.

  • Bolaget har en långsiktig investeringshorisont (1-4 år) och avser över tiden försvara en ägarandel om omkring 10-15 % i sina respektive portföljbolag.

  • Bolaget ska i absoluta tal investera i storleksordningen 1-8 Mkr.

  • Investeringsobjekten ska ha ett dokumenterat track-record och tydliga huvudägare i form av grundare eller andra investerare vilka redan investerat eget kapital i verksamheten.

  • Potentiella investeringar ska ha en tydlig vision samt en väl definierad tillväxtplan och management.

  • Bolaget ska inte äga operativa investeringar med ledningsansvar.

Transferator arbetar aktivt med sin balansräkning och en del i strategin är att när innehaven når en viss mognad och timingen är rätt kan de komma att delas ut till Transferators aktieägare såtillvida inte en högre avkastning kan nås på annat sätt. De senaste fem åren har bolaget delat ut äganden i bland annat Mr Green & AB, Jays AB och Mediaprovider Scandinavia AB.

Transferator är baserat i Stockholm. Verksamheten grundades 2008 av Jakob Johansson och Fredrik Vojbacke (VD). Transferator har cirka 1250 aktieägare och dess aktie är listad på AktieTorget under kortnamn TRAN-a samt TRAN-b.

 
TRANSFERATOR AB (PUBL) · BOX 56067 · 102 17 STOCKHOLM · INFO@TRANSFERATOR.SE · WWW.TRANSFERATOR.SE